طرح پایش و ارتقاء مهارت های فرم Soft Skill کارکنان

در جلسه هیئت مدیره شرکت تجارت نخبه محب روز چهارشنبه مورخ 8/2/1400 طرح پایش و افزایش مهارت‌های فردی و سازمانی مطرح گردید. این طرح در راستای توجه به نیروهای انسانی به عنوان سرمایه دارائی‌های مهم شرکت از طرف مدیریت محترم عامل طرح و مقرر گردید در سال 1400 جنبه اجرائی و عملیاتی پیدا کند. 
در این طرح به سه موضوع ارزیابی (عارضه یابی)، آموزش و ارتقاء مهارت‌های سازمانی و نهایتا بررسی اثربخشی پرداخته خواهد شد که در نهایت مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

 

Your comments