جلسه شش ماهه شرکت تجارت نخبه محب

جلسه 6 ماهه شرکت تجارت نخبه محب وارد و صادر کننده مواد اولیه صنایع غذایی از زیر مجموعه های مجموعه شرکت های یثربی با حضور مهندس سید سمیر یثربی و همکاران، پرسنل آن شرکت تشکیل گردید. 

در جلسه فوق پس از بیانات مهندس یثربی و اعلام برنامه شش ماهه دوم از همکاران نمونه و تلاشگر تقدیر بعمل آمد. 

 

Your comments