List of Articles

Food industry articles Articles of the Department of Commerce General articles Legal Articles

اختراع دارویی و حق دسترسی به دارو بخش دوم

تعارض میان حقوق بین الملل اختراعات و دسترسی به دارو سبب شده که میزان قابل توجهی از توجهات عمومی در سال های اخیر به این موضوع اختصاص یابد. عمده تمرکز وقایع اخیر بر شیوع ایدز (به طور اخص در آفریقای جنوبی) می باشد، چرا که صحبت از تعارض میان حق اختراع و دسترسی به دارو ، بدون در نظر گرفتن این مثال ، جامع و کامل نخواهد بود.

View More
اختراع دارویی و حق دسترسی به دارو بخش دوم

رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

ارز مجازی در عین داشتن مزیت‏های منحصر به ‏فرد خود، خطراتی نیز به همراه دارد که این مسائل منجر گردیده است دولت‏های مختلف درصدد وضع قوانین و مقررات مرتبط با ارز مجازی برآیند. اگرچه این کار بسیار دشوار است چرا که نظارت بر آن توسط یک نهاد دولتی نمیتواند صورت پذیرد و به همین جهت است که برخی از کشورها مطلقاً استفاده از این پول را ممنوع کرده اند.

View More
رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

مهمترین بحث در فرآیند سیاست گذاری یک پدیده نوظهور، شناخت چالش‏های ناشی از آن است لذا قانون‏گذار و سیاست‏گذار باید تسلط جامعی بر روی کلیه ابعاد چالشی ارز مجازی داشته باشد. در ادامه کلیه چالش‏های مستخرج از پژوهش‏ های علمی، گزارش های نهادهای بینالمللی و یافته ‏های نویسندگان با توجه به شرایط اقتصاد ایران به همراه بهره ‏گیری از تجزیه و تحلیل غلطان (متحرک) آورده می ‏شود.

View More
رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم
12345...