List of Articles

Food industry articles Articles of the Department of Commerce General articles Legal Articles

مقررات گذاری عرضه اولیه سکه بخش دوم

مطالعات موردی ذیل نشان میدهند که قوانین اوراق بهادار که توسط MAS تدوین شدند، چگونه قابلیت اجرایی دارند. MAS تأکید میکند که این مطالعات موردی، تنها به عنوان مثال آورده شدهاند. دلالت یا قطعیتی وجود ندارد که چگونه قوانین اوراق بهادار در یک مورد خاص از عرضه یا انتشار توکن‏ های دیجیتال به کار می‏آید. همچنین این مثال‏ها از مطالعات موردی، جامع نیستند.

View More
مقررات گذاری عرضه اولیه سکه بخش دوم

رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‏وری منابع انسانی در سازمان آموزش و پرورش تهران می‌باشد. برای سنجش بهره‏وری منابع انسانی از ابعاد عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، سبک‏های رهبری، رقابت پذیری و آموزش استفاده شد. پس از طراحی دو پرسش نامه مجزا برای بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‏وری منابع انسانی و همچنین رتبه بندی اجزای منابع انسانی و همچنین تائید روایی و پایایی آنها، پرسشنامه ها میان جامعه آماری توزیع شد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کای دو، بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره وری منابع انسانی و ابعاد آن می باشد.

View More
رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقش سازمان تجارت جهانی در حل و فصل تعارض

با تحمیل حداقل استانداردهای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از اختراعات در زمینه داروسازی، اعتراضاتی مطرح شد که این پرسش را مطرح ساختند: آیا سازمان تجارت جهانی به خودی خود ، توسط حقوق بین الملل بشر ملزم می‏باشد؟ آیا باید در عمل از جمله در مورد ارائه مساعدت های علمی و فنی ، خود را با تعهداتی که این رشته از حقوق تحمیل می‏کند ، تطبیق دهد؟

View More
نقش سازمان تجارت جهانی در حل و فصل تعارض
12345...