List of News

Industrial News Yasrebi news

9 پیشنهاد اقتصادی

9 پیشنهاد اقتصادی اتاق فرمان بخش خصوصی در قالب بیانیه اتاق بازرگانی به دولت ارائه شد.

More

4/30/2018

9 پیشنهاد اقتصادی

جزییات محدودیت ارزی واردات کالا از چین، ترکیه، کره

ار مواردی که ثبت‌سفارش انجام نشده و لیکن پرداخت های مربوطه قبل از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط انجام ثبت سفارش با نوع « شیوه های متداول بانکی» با ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط متقاضی حاکی از انجام پرداخت و یا تسویه حساب با ذینفع و ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.

More

4/7/2018

جزییات محدودیت ارزی واردات کالا از چین، ترکیه، کره

حجم خرید توافقی شیر افزایش یابد

رئیس اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه از وزیرجهاد خواسته ایم حجم خرید توافقی شیرخام افزایش یابد،از واردات گسترده گوشت در پی کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله منجمد اظهارنگرانی کرد.

More

3/10/2018

حجم خرید توافقی شیر افزایش یابد
12