List of Articles

Social Network Articles of the Department of Commerce General articles Social

رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

ارز مجازی در عین داشتن مزیت‏های منحصر به ‏فرد خود، خطراتی نیز به همراه دارد که این مسائل منجر گردیده است دولت‏های مختلف درصدد وضع قوانین و مقررات مرتبط با ارز مجازی برآیند. اگرچه این کار بسیار دشوار است چرا که نظارت بر آن توسط یک نهاد دولتی نمیتواند صورت پذیرد و به همین جهت است که برخی از کشورها مطلقاً استفاده از این پول را ممنوع کرده اند.

View More
رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

مهمترین بحث در فرآیند سیاست گذاری یک پدیده نوظهور، شناخت چالش‏های ناشی از آن است لذا قانون‏گذار و سیاست‏گذار باید تسلط جامعی بر روی کلیه ابعاد چالشی ارز مجازی داشته باشد. در ادامه کلیه چالش‏های مستخرج از پژوهش‏ های علمی، گزارش های نهادهای بینالمللی و یافته ‏های نویسندگان با توجه به شرایط اقتصاد ایران به همراه بهره ‏گیری از تجزیه و تحلیل غلطان (متحرک) آورده می ‏شود.

View More
رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

رمزینه ارزها در اقتصاد ایران با دیدگاه میزانگری

ر آیندهای نزدیک با گسترش فناوری‏ های مالی (FinTech) تحولات شگرفی در نظام پولی کشورها ایجاد خواهد شد. یکی از این فناوری‏های نوین، ارزهای مبتنی بر بلاکچین است که تحت عنوان رمزینه ارزها شناخته میشوند. با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این نوع از ارزها همانند غیرمتمرکز بودن و عدم نیاز به به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظیر به نظیر)، پایین بودن هزینه های انتقال، ماهیت رمزنگاری شده آن و مشخص نبودن هویت واقعی فرستنده و گیرنده، لزوم بررسی ماهیت این پدیده نوظهور و تنظیمگری مناسب آن توسط سیاست گذاران اهمیت پیدا کرده است.

View More
رمزینه ارزها در اقتصاد ایران با دیدگاه میزانگری
12345...